Velkojen hallinta ja velkajärjestely

Velkojen hallinta tarkoittaa niin velkaongelmien ennaltaehkäisyä kuin hoitoa. Velkoja hallitaan esimerkiksi budjetoimalla ja suunnitelemalla taloutta. Velkajärjestelyyn päädytään yleensä vasta viimeisenä keinona hallita velkoja.

velkajärjestely

Velkoja ei tarvitse selvitellä yksin, vaan apua on saatavilla. Velkaneuvontaa voi saada esimerkiksi omalta lähipiiriltä, Takuusäätiöstä, omalta kunnalta tai valtion talous- ja velkaneuvonnasta. Jos velkaantuminen johtuu esimerkiksi peliongelmasta, on tärkeää hakea apua myös siihen. Uutta lainaa ei yleensä kannata ottaa vanhojen lainojen maksamiseksi.

Velkajärjestely on usein viimeisiä keinoja velkojen hallintaan. Ensin velkoja tulee yrittää maksaa ulosoton kautta. Velkoja antaa velalliselle osan veloista anteeksi velkajärjestelyn päättyessä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi viivästyskorot ja perintäkulut. On kuitenkin syytä huomata, että ylivelkaantunut ei saa lähtökohtaisesti kaikkia velkojaan heti anteeksi, eikä velkajärjestelyä myönnetä automaattisesti jokaiselle sitä hakevalle.

Tämän artikkelin myötä tulet oppimaan:

 • Mitä velkajärjestely on?
 • Miten yksityishenkilön velkajärjestely toimii?
 • Miten velkojen hallinta onnistuu velkajärjestelyn kautta?
eroon veloista velkajärjestely
Velkojen hallinta ja velkajärjestely

Veloista selviytymiseen on monia keinoja

Velkajärjestelyyn hakeutumista ennen velkoja on usein yritetty maksaa monella eri tavalla. On hyvä ottaa yhteyttä esimerkiksi Takuusäätiöön tai kunnan velkaneuvontaan. Apua kannattaa pyytää varhaisessa vaiheessa, ja suurin osa pyytääkin apua vasta, kun monet keinot on jo kokeiltu. Apua voi hyvin pyytää, vaikka luottotiedot olisivat vielä kunnossa.

Veloista selviäminen vaatii usein menojen pienentämistä ja tiukkaa kuukausibudjettia. Velkaneuvonnasta saa apua raha-asioiden parempaan hallintaan. Jos velkaantuminen johtuu pikavippikierteestä, omaehtoinen luottokielto voi auttaa velkaantumisen pysäyttämisessä. Uuden lainan ottaminen ei yleensä kannata. Laina kannattaa yrittää maksaa muilla keinoin, sillä velan maksamatta jättäminen lisää ongelmia.

Jos luottotiedot ovat jo menneet, eikä velkoja saa maksettua, niitä voi yrittää maksaa vapaaehtoisen perinnän ja käräjäoikeuden langettaman oikeudellisen perinnän eli ulosoton kautta. Järjestelyyn hakeutumiseen kysytään suostumusta velkojilta eli niiltä yrityksiltä, joille velka on alun perin muodostunut. Suostumus on ymmärrettävä askel, sillä velkoja antaa velalliselle osan saatavistaan anteeksi velkajärjestelyn päättyessä. Näitä ovat usein viivästyskorot ja perintäkulut.

Joskus ulosotto ei riitä velkasaatavien saamiseksi tai tilanne vaatii velan maksamatta jättämisen. Tällöin vaihtoehtona voi olla velkajärjestely.

Velkajärjestely on viimeisiä keinoja saada velkojen hallinta kuntoon. Palvelu on maksuton ja määrää velallisen maksamaan velkojaan käräjäoikeuden vahvistaman maksuohjelman mukaisesti. Ohjelma kestää yleensä muutaman vuoden.

Kun velkajärjestely ja sen maksuohjelman mukaiset suoritukset ovat tehty, saa velallinen usein loput velkansa anteeksi.

Mitä velkajärjestely käytännössä tarkoittaa?

Velkajärjestely perustuu aina lakiin. Siten se on viimeinen keino velkojen järjestelemiseksi. Tätä ennen henkilön on täytynyt käydä läpi tulokseton vapaaehtoinen perintä sekä käräjäoikeuden langettama oikeudellinen perintä eli ulosotto.

Velkajärjestely ei ole oikotie velattomaan elämään, vaan vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Sitä ei myöskään myönnetä automaattisesti jokaiselle hakijalle. Velkajärjestelyn myöntämiseen vaikuttaa hakijan tilanne, kuten onko hakija taloudellisesti vakiintunut tai onko velkoja maksettu takaisin kohtuullisessa ajassa. 

Ei kannata lannistua, jos ensimmäinen velkajärjestelyhakemus hylätään. Sitä voi nimittäin hakea uudelleen, kun hylkäyksen syynä olleet esteet on saatu korjattua.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuoden 2020 alkuvuodesta noin 75 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Tilastokeskus 2020).

Velkajärjestelyllä voi olla erilaisia esteitä. Poikkeustapauksissa velkajärjestely voi onnistua esteistä huolimatta. Esteitä voivat olla muun muassa:

 • Velallisella on rikoksesta johtuva maksuvelvollisuus
 • Velallisen maksukyvyttömyys on väliaikaista
 • Aiempi velkajärjestely
 • Velkaantuminen on aiheutettu tahallisesti tietäen velkajärjestelyn mahdollisuudesta

Ennen velkajärjestelyyn päätymistä velallinen onkin jo ehtinyt käydä läpi pitkän prosessin: 

 1. Yritysten maksumuistutukset myöhästyneistä laskuista.
 2. Laskusaatavien siirtyminen perintätoimiston käsiteltäväksi eli perintään.
 3. Jos perintä on ollut tulokseton, perintätoimisto tekee haastepyynnön käräjäoikeuteen oikeudellisesta perinnästä eli ulosotosta.
 4. Jos ulosotto on myös ollut tulokseton, voi henkilö hakea käräjäoikeudelta henkilökohtaista velkajärjestelyä.
 5. Jos velallinen ei ole aktiivinen hoitamaan velkasaatavia, muistuttavat velkojat usein kirjeitse velan olemassaolosta. Tällöin velka tai velat eivät pääse virallisesti sekä laillisesta vanhenemaan.
 6. Viimeiseksi on hyvä huomioida, että osa maksuista on suoraan ulosottokelpoisia, joten edellä käyty prosessi ei ole välttämätön. Tällaisia maksuja ovat muun muassa kunnan terveydenhoito- sekä päiväkotimaksut, vakuutukset ja verot. Näin henkilö saattaa joutua ulosottoon ilman perintätoimiston kanssa sovittavaa vapaaehtoista perintää, jolloin lisäkulut olisivat vielä ehkäistävissä.
Velkajärjestelyssä vahvistetaan käräjäoikeuden päätöksellä uusi maksuohjelma. Tässä velalliselle määritellään maksukykyä vastaava maksuerä sekä maksuaika. Näin velkaantuneen henkilön on käytettävä velan maksuun kaikki maksuvaransa. Tämä summa muodostuu siitä tulojen osasta, joka jää käteen kohtuullisten menojen jälkeen.

Yksityishenkilön velkajärjestely on aina käräjäoikeuden määräämä

Velkajärjestely on aina erikseen haettava käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus päättää tästä tiukkojen kriteerien perusteella eikä menettelyn myöntäminen ole läpihuutojuttu. Tästä huolimatta järjestelyn piiriin pääsyä kannattaa yrittää uudelleen, mikäli on saanut korjattua velkajärjestelyn edellytykset. Seuraavassa kappaleessa tulemme perehtymään tarkemmin velkajärjestelyn kriteereitä ja yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeutumista.

Velkajärjestely on maksuohjelma, jossa kaikki velat saadaan hoidettua lopullisesti. Usein, kun henkilö on maksanut kaikki velkasaatavat kokonaisuudessaan, katetaan myös velan korot ja muut veloista kertyneet kulut.

Velkajärjestelyssä vahvistetaan käräjäoikeuden päätöksellä uusi maksuohjelma. Tässä velalliselle määritellään maksukykyä vastaava maksuerä sekä maksuaika. Näin velkaantuneen henkilön on käytettävä velan maksuun kaikki liikenevät maksuvaransa. Maksuvara muodostuu siitä  tulojen osasta, joka jää käteen kohtuullisten menojen jälkeen.

Mitä nämä kohtuulliset menot oikein ovat? Katso alta, mitkä lasketaan kohtuullisiksi menoiksi:

 1. Asumiskustannukset
 2. Velkajärjestelyssä määritetyt elinkustannukset
 3. Mahdolliset elatusapumaksut
 4. Muut menot, kuten tavallista suuremmat terveydenhoitokulut sekä työmatkakulut ja päivähoitomaksut.

Esimerkki lainojen maksusta ja määristä kuukausittain

LainanantajaBalanssiKorkoMaksueräTärkeys
Luottokortti4 400 €13 %50 €2
Joustoluotto3 200 €9,81 %30 €3
Kulutusluotto5 500 €12 %55 €4
Opintolaina15 000 €0 %260 €5
Asuntolaina80 000 €0,85 %140 €1
Yhteensä108 100 €535 €
velkajärjestely

Velkojen hallinta kannattaa suunnitella tarkkaan

Velkajärjestelyyn hakeutuminen kannattaa suunnitella tarkasti. Aina on mahdollisuus, ettei hakemustasi hyväksytä, joten tarkista velkajärjestelyn esteet ja edellytykset ennen hakemuksen laatimista. Asian tarkastelusta ammattilaisen kanssa on aina apua. Esimerkiksi kuntien oikeusaputoimistot tarjoavat talousneuvojan palveluita.

Yksityishenkilön velkajärjestely – edellytykset:

 • Virallinen kotipaikka on Suomi. Omaisuus ja velka ovat pääosin Suomessa. Yrittäjän pääasiallinen toimipaikka Suomessa.
 • Maksukyky ei riitä koko velan maksuun. Maksukyky on näin heikentynyt joko sairauden, työkyvyttömyyden tai muun muutoksen vuoksi (velallisesta riippumattomasta, elämäntilanteesta johtuvasta).
 • Velan järjestelyä muulla tavalla on jo selvitetty (esim. tulokseton ulosotto). 

Yksityishenkilön velkajärjestely – esteet:

 • Maksukyvyttömyys on väliaikainen. Tämä arvioidaan tilannekohtaisesti.
 • Aikaisempi velkajärjestely.
 • Velkaantuminen on tapahtunut rikoksesta tai velkaantunut on epäiltynä rikoksesta, josta on saatavia.
 • Liiketoimintakielto tai lakisääteisten velvollisuuksien, kuten verojen, laiminlyönti.
 • Velkaantumisen syy on piittaamattomuus. Esimerkiksi velkaa on otettu siitä huolimatta, ettei ole maksukykyinen.

Huomioithan, että tietyissä tapauksissa yksityishenkilön velkajärjestely voidaan myöntää painavista syistä. Tällöin arvioidaan lakiin perustuen sitä, millaisia tapoja velallinen on jo kokeillut velkojen maksamiseksi, kuinka kauan on kulunut siitä, kun henkilön velkaantuminen on päättynyt, ja millaisen merkityksen velkajärjestely antaisi sekä velalliselle että velkojalle.

Velkajärjestely askel askeleelta

Seuraavaksi käymme läpi, kuinka hakea velkajärjestelyä ja saada velkojen hallinta kuriin, kun kaikki muut keinot velkojen pois maksamiseksi on jo käyty läpi:

 1. Hakeudu kuntasi oikeusaputoimistoon talous- ja velkaneuvojan puheille.
 1. Talous- ja velkaneuvoja valmistelee yksityishenkilön velkajärjestelyhakemuksen. Tähän selvitetään muun muassa: 
 • Tulot, menot, omaisuus, velat ja terveydentila.
 • Velkaantumisselvitys, joka sisältää tiedot siitä, miten velat ovat syntyneet, miten laskut ja lainat oli alun perin tarkoitus maksaa ja miksi maksukyky on heikentynyt.
 1. Hakemus lähetetään käräjäoikeuteen käsiteltäväksi.

Huomio! Käräjäoikeuden päätöstä odotellessa kannattaa maksaa ainoastaan pakolliset menot ja pitää kulut minimissä. Lisäksi kannattaa pyrkiä pitämään maksukyky ennallaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Älä kerrytä uutta velkaa. Avaa kaikki mahdolliset velkaan liittyvät kirjeet ja säästä ne. Velkojen perintä ja mahdollinen ulosotto jatkuvat ennallaan.

 1. Käräjäoikeus käsittelee hakemuksesi ja lähettää samalla tiedot velkojille, kanssavelallisille ja lainasi takaajille. Jos joku vastustaa velkajärjestelyhakemusta, joudut antamaan lausumapyynnön. Tällöin on jälleen aika olla yhteydessä kunnan oikeusaputoimiston velkaneuvontaan.
 1. Tämän jälkeen käräjäoikeus tekee päätöksen joko velkajärjestelyn aloittamisesta tai hylkäämisestä. 
 1. Jos saat myönteisen päätöksen, saat maksuohjelmaehdotuksen samalla tai se laaditaan erikseen.
 2. Jos yksityishenkilön velkajärjestelyhakemus hylätään, siihen voi hakea oikaisua 30 päivän sisällä. Kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, sillä usein kysymys on velkajärjestelyn edellytyksistä, joita voi yrittää ensin korjata.

Velkajärjestely ja velkojen hallinta – Plussat:

 • Viimeinen keino saada velat maksettua
 • Oman henkilökohtaisen taloustilanteen mukaan määritellyt maksuerät- ja määrät
 • Usein korkosaatavat ja muut velasta johtuvat lisäkulut saadaan anteeksi maksuohjelman päätteeksi
 • Kunnan oikeusaputoimiston maksuton velkaneuvonta

Velkajärjestely ja velkojen hallinta – Miinukset:

 • Tiukat edellytykset
 • Velkojat, kanssavelalliset ja lainasi takaajat voivat vastustaa hakemusta virallisesti
 • Hakemukset hylätään useissa tapauksissa

UKK – Velkajärjestely

Mitä on velkajärjestely?

Velkajärjestely on viimeinen keino saada velkojen hallinta kuntoon. Se on käräjäoikeuden määräämä ja hyväksymä hakemuksella haettu maksuohjelma, jonka mukaan maksat velkaasi pois. Maksuohjelma määritetään henkilökohtaisen taloustilanteesi perusteella.

Mitä yksityishenkilön velkajärjestely vaatii?

Velkajärjestelyyn hakeutuminen edellyttää, että hakija on ensin käynyt läpi tuloksettoman vapaaehtoisen perinnän sekä oikeudellisen perinnän eli käräjäoikeuden määräämän ulosoton. Lisäksi velkajärjestelyä koskee tietyt laissa määritellyt edellytykset ja esteet, jotka löydät tästä artikkelista.

Miten velkojen hallinta onnistuu parhaiten?

Velkojen hallinta on useiden eri tekijöiden ja vaiheiden summa. Jos olet jo siinä vaiheessa, että harkitset yksityishenkilön velkajärjestelyhakemuksen laatimista, kannattaa olla yhteydessä oman kunnon oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan. Velkojen hallinta voi olla haasteellista omin neuvoin, ja ammattilaisen tarjoama apu on viisainta ottaa vastaan.